Algemene Voorwaarden van de VOF NdB Vision gevestigd te Heerenveen, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Leeuwarden onder nummer: 62536303

 

InControl-camerabeveiliging is onderdeel van NdB Vision

 

Artikel 1. Algemeen 1. InControl-camerabeveiliging, hierna te noemen NdB Vision, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van computers, camera’s en toebehoren en dienstverlening op dit gebied, één en ander in de ruimste zin. 2. NdB Vision houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan hoofdzakelijk de zakelijke markt. Waar NdB Vision vermeldt staat mag ook NdB Vision worden gelezen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 2. Definities in deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met NdB Vision in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen NdB Vision en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. Producten: Apparatuur, Software en Supplies samen. Apparatuur: de door of namens NdB Vision geleverde apparatuur en randapparatuur, zoals onder meer computers, communicatie-interfaces, printers, camera’s en documentatie voor gebruik door afnemer zoals gespecificeerd in (een bijlage bij) een overeenkomst. Software: de door of namens NdB Vision ter beschikking gestelde software en documentatie voor gebruik door Afnemer zoals gespecificeerd in (een bijlage bij) een overeenkomst. Supplies: de door of namens NdB Vision te leveren onderdelen voor gebruik met en verbruik van Apparatuur en/of Software. Documentatie: de door of namens NdB Vision ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij apparatuur en/of software voor gebruik door afnemer. Dienstverlening: de door of namens NdB Vision al dan niet met betrekking tot producten te verlenen diensten, waaronder consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een overeenkomst. Order: iedere opdracht van Afnemer aan NdB Vision. Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van NdB Vision aan Afnemer, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven. Overmacht: elke van de wil van NdB Vision onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van NdB Vision kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door NdB Vision of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van NdB Vision en Afnemer. 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door NdB Vision uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst en opgave en aanduidingen van producten. 1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt NdB Vision niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover NdB Vision een order schriftelijk aanvaardt of door NdB Vision uitvoering aan een order wordt gegeven. 3. Alle opgaven door NdB Vision van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. NdB Vision kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. 4. NdB Vision behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

Artikel 5. Afwijkingen en aanvullingen. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door NdB Vision zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

 

Artikel 6. Afleveringstermijnen. 1. Een door NdB Vision opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor NdB Vision geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van NdB Vision, op de door die toeleveranciers aan NdB Vision verstrekte gegevens. 2. Indien NdB Vision voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van NdB Vision. 3. Opgegeven levertijden, zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient NdB Vision daarom bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren. 4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor NdB Vision voortvloeiende kosten uit annulering, schaden en interesse te vergoeden. 5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. 6. NdB Vision heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

 

Artikel 7. Aflevering en Risico. 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt NdB Vision de wijze van verzending. 2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. NdB Vision zal afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en afnemer zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen. 4. Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. NdB Vision is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

 

Artikel 8. Retourgarantie. 1. Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van consument – heeft het recht de afgeleverde producten zonder opgave van reden binnen 7 dagen na ontvangst aan NdB Vision te retourneren. NdB Vision zal dan aan afnemer de ontvangen (koop)som terug betalen minus de na te melden, en aldus vastgestelde kosten, van de retourvergoeding onder de navolgende voorwaarden: Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik; De betreffende producten moeten in het desbetreffende bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt; Software waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, wordt niet teruggenomen; Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending; De retourzending moet uiterlijk op de 18e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van NdB Vision zijn; De kosten van frankering van de retourzending zijn voor afnemer; Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde, inclusief o.a. opslagmedia, elektronisch materiaal, handboeken en documentatie dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn; Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.

 

Artikel 9. Verzuim/ontbinding. 1. Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is NdB Vision gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij NdB Vision afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is NdB Vision gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door afnemer voldoende zeker is gesteld. 3. Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van NdB Vision op grond van de wet en de Overeenkomst. 4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van NdB Vision op afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van NdB Vision op afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is NdB Vision gerechtigd de afgeleverde producten terug te nemen. In verband daarmee zullen NdB Vision en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde NdB Vision in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughalen zijn voor afnemer.

 

Artikel 10. Garanties. 1. Indien NdB Vision producten aan afnemer aflevert, die NdB Vision van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is NdB Vision nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop NdB Vision ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. 2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door NdB Vision na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door NdB Vision in behandeling te worden genomen. 3. Supplies die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties. 4. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van NdB Vision garantie verlenen of kan NdB Vision – naar haar keuze de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en ten uit voerleggen.

 

Artikel 11. Software van een leverancier van NdB Vision 1. Indien een leverancier van NdB Vision het recht tot het gebruik van Software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie- overeenkomsten of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een leverancier van NdB Vision, zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze Voorwaarden. NdB Vision zal Afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen en is niet aansprakelijk voor in deze Software voorkomende gebreken.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 1. Alle Producten blijven eigendom van NdB Vision, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan NdB Vision verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 2. Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan NdB Vision eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. 3. Indien en zolang NdB Vision eigenaar van de Producten is, zal Afnemer NdB Vision onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer NdB Vision op NdB Vision’s eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden. 4. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van NdB Vision. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

 

Artikel 13. Intellectuele Eigendomsrechten 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Apparatuur, Software, Supplies, Documentatie of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door NdB Vision aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij NdB Vision of diens toeleveranciers, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door NdB Vision en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2. Afnemer is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van NdB Vision of diens toeleveranciers kunnen bevatten en Afnemer verbindt zich alsdan deze Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven. 3. Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk-herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. 4. Het is NdB Vision toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software. 5. NdB Vision verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan NdB Vision zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. 6. Afnemer zal NdB Vision onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen NdB Vision bevoegd daartegen – mede namens Afnemer – verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer NdB Vision zijn medewerking verlenen.

 

Artikel 14. Prijzen 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van NdB Vision, uitgedrukt in euro (€), en exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan. 2. Prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor NdB Vision geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft NdB Vision het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen. 3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden NDB VISION op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

 

Artikel 15. Betaling 1. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 14 dagen aan NdB Vision betalen. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle betalingen zullen op een door NdB Vision aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval bij aflevering wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van een gegarandeerde giro- of bankcheque. 2. Alle facturen van InControl-camerabeveiliging dienen voorafgaand aan de levering/ installatie voldaan te zijn ten bedrage van tenminste 50% van de factuurwaarde. 3. Alle door NdB Vision in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens NdB Vision op te schorten. 4. Indien op enig moment bij NdB Vision gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft NdB Vision het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die NdB Vision, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van NdB Vision. 5. Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van NdB Vision op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. 6. Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van de wettelijk vastgestelde vergoeding van € 40,00, volgens wetboek 6, artikel 96. 7. Indien Afnemer jegens NdB Vision in verzuim is, is hij verplicht NdB Vision de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250,00 te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. 8. Indien NdB Vision, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid en Vrijwaring 1. NdB Vision is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake. 2. NdB Vision is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van NdB Vision te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door NdB Vision aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van NdB Vision in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van NdB Vision in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. 4. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van NdB Vision (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer NdB Vision vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij NdB Vision alle schade vergoeden die NdB Vision lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

 

Artikel 17. Overmacht 1. Indien NdB Vision door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 2. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt. 3. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als NdB Vision als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 4. NdB Vision zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 18. Verplichtingen van Afnemer 1. Afnemer zal aan NdB Vision alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van NdB Vision benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan. 2. Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door NdB Vision te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens. 3. Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan het voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. 4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van NdB Vision staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft NdB Vision het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van NdB Vision in rekening te brengen.

 

Artikel 19. Overdracht van rechten en verplichtingen 1. Het is NdB Vision toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van NdB Vision worden overgedragen zal NdB Vision Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. NdB Vision is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.2. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NdB Vision.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht, bevoegde rechten 1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Utrecht.